• عنوان پروژه: اجرای بتن اکسپوز
  • محل پروژه: كرج – ميدان شهدا