• عنوان پروژه: اجرای بتن اکسپوز
  • محل پروژه: تهران ، خیابان شریعتی
  • کارفرما: جناب آقای مهندس واثق