• عنوان پروژه: اجرای بتن اکسپوز
  • محل پروژه: مازندران ، متل قو
  • قطعات مورد استفاده : L .U . و تخت