• عنوان پروژه: اجرای بتن اکسپوز
  • محل پروژه: کرج
  • داروخانه پورقاسمی